Polityka prywatności

INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH DLA KLIENTA

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych?

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest psycholog, u którego odbywa się konsultacja lub leczenie.

2. Kto jest inspektorem ochrony danych?

Administrator danych osobowych jest jednocześnie inspektorem ochrony danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych, u którego odbywa się konsultacja lub badanie znajdują się na stronie www.neuropsycholog@waw.pl

3. W jakich celach są przetwarzane Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:

a. w celu komunikacji między usługodawcą a usługobiorcą, np. otrzymywaniu za pośrednictwem telefonii komórkowej i poczty elektronicznej informacji dotyczących planowanych wizyt lub ich odwoływania;

b. korzystania i prawidłowej realizacji usług psychologicznych, z zakresu rehabilitacji neuropsychologicznej;

c. prawidłowego wypełnienia dokumentów (np. faktur, zaświadczeń) – jeżeli klient oczekuje ich wystawienia;

d. zabezpieczenia dochodzenia potencjalnych roszczeń;

4. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

Podstawy prawne przetwarzania danych:

a. niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy.

b. prawnie uzasadnione interesy administratora danych – to m.in.

– zabezpieczenie przed roszczeniami – zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zwykle okresem przedawnienia roszczeń wobec psychologa będzie okres 6-letni, przy czym koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego. W tym okresie uzasadnione jest archiwizowanie danych osobowych związanych z realizowanymi usługami.

– 5-cio letni okres przetrzymywania dokumentów księgowych.  

c. wypełnienie obowiązków prawnych administratora danych

d. zgoda klienta w przypadku jej dobrowolnego wyrażenia.

5. Do jakich odbiorców przekazywane będą Pani/Pana dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

a. inni specjaliści, których konsultacja jest niezbędna w celu prawidłowego wykonania usługi;

b. superwizor (konsultant procesu wykonywanej usługi);

c. stażyści ośrodka, w którym wykonywana jest usługa;

d. księgowość, gdy wymagana jest faktura wykonanej usługi;

e. bank, przy płatnościach przelewem na konto terapeuty;

f. osoby upoważnione przez Pana/Panią do uzyskania informacji (z zastrzeżeniem zachowania tajemnicy zawodowej) np. członkowie rodziny;

Administrator danych osobowych zapewni odpowiednie zabezpieczenia tych danych osobowych. Informacje przechowywane są jedynie w formie pisemnej w zamykanej szafie przeznaczonej do przetrzymywania dokumentacji. Może Pani/Pan otrzymać kopię przekazanych danych oraz żądać wskazania miejsca udostępnienia danych. W tej sprawie należy się skontaktować z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych.

6. Jakie są Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych?

a. prawo do wycofania zgody – w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Klienci nie będą mogli skutecznie domagać się usunięcia danych ze względu na uzasadniony prawnie interes administratora danych – to m.in.

– zabezpieczenie przed roszczeniami – zgodnie z ustawą z dnia 13 kwietnia 2018 roku o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw, zwykle okresem przedawnienia roszczeń wobec psychologa będzie okres 6-letni, przy czym koniec terminu przedawnienia będzie przypadał na ostatni dzień roku kalendarzowego. W tym okresie uzasadnione jest archiwizowanie danych osobowych związanych z realizowanymi usługami.

– 5-cio letni okres przetrzymywania dokumentów księgowych.

b. prawo dostępu do danych osobowych (informacji o przetwarzanych danych, kopii danych) oraz prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

c. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych – ma Pani/Pan prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – w takim zakresie, w jakim te dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów administratora z zastrzeżeniem jak w pkt. 6a.

d. prawo do przenoszenia danych osobowych – ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz prawo przesłania do innego administratora. Stoi to w sprzeczności z tajemnicą zawodową i nie może być realizowane (klient nie może zwolnić z obowiązku zachowania tajemnicy) z zastrzeżeniem jak w pkt 6a.

e. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej w pkt. 1-2.

7. Przez jaki okres będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?

W przypadku zawarcia umowy Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych (rachunków, faktur) dotyczących umowy ubezpieczenia. Jeśli nie doszło do zawarcia umowy w przypadku udzielenia stosownej zgody Pani/Pana dane będą skasowane.