Test Matryc Ravena – test na inteligencję

TEST MATRYC RAVENA

Test Matryc Ravena mierzy inteligencję ogólną, uwarunkowaną biologicznie, dlatego też jest jednym z najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych na świecie.

Źródłem teoretycznym, z którego wywodzi się Test Matryc Ravena jest koncepcja inteligencji Spearmana, gdyż on jako pierwszy dostrzegł, że testy zdolności szkolnych są ze sobą dosyć mocno powiązane. W testach mierzących umiejętności liczenia, czytania, ortografii wystąpiła korelacja na poziomie 0,7 – 0,8, co oznacza dość silne ich powiązanie. Spearman uznał więc, że tak wysokie korelacje można wyjaśnić, gdy przyjmie się, że u podstaw zdolności umysłowych leży wspólny, „ogólny” czynnik g. Dla oceny zdolności umysłowych ujętych jako spearmanowski czynnik g, Raven skonstruował Test Matryc. 

Test Matryc Ravena – jak przejawia się czynnik g?

Wyodrębniony przez Spearmana czynnik g przejawia się jako zdolność:

  • uzyskiwania nowego wglądu

  • wychodzenia poza dostarczone informacje

  • dostrzegania sensu w chaosie

  • tworzenia nowych pojęć, szczególnie niewerbalnych, które umożliwiają poprawne myślenie

Do oceny tych zdolności posłużył Test Matryc opracowany przez Ravena, mimo iż Spearman nie utożsamiał bezpośrednio czynnika g z inteligencją. Jednakże wieloletnie badania empiryczne nad Testem Matryc Ravena pozwoliły stwierdzić, że jest on najlepszą miarą czynnika g. Na drodze badań okazało się, że można utożsamić czynnik g z inteligencją ogólną. Czyli zdolnością umysłową uwarunkowaną biologicznie, niezależną od doświadczenia poszczególnej osoby, ani jej wykształcenia. Z tego też względu Test Matryc Ravena z powodzeniem stosuje się jako standardowe narzędzie do pomiaru inteligencji ogólnej danej osoby.  

Test Matryc Ravena – rodzaje

Pierwsza wersja opisywanego testu ukazała się w 1938 r. i od tego czasu jest stale transformowana. Założenia leżące u podstaw konstrukcji testu, są jednak niezmienne.

Zadania w Teście mają postać matrycy z „luką”, którą badany ma za zadanie uzupełnić, wybierając właściwy element spośród sześciu lub ośmiu wariantów. Zadania pogrupowane są w serie o wzrastającym poziomie trudności. Jest to test niewerbalny, bez ograniczeń czasowych.

Istnieją trzy wersje Testu Matryc Ravena

1. Standard (TMS) – jest przeznaczona do badania osób w różnym wieku (od 6 roku życia) o zróżnicowanym poziomie zdolności edukacyjnych, występująca w trzech formach:

  •  Klasyczna (TMS-K)

  •  Równoległa (TMS-R)

  •  Plus (TMS Plus) – trudniejsza od TMS-K i TMS-R

2. Kolorowa (TMK) – jest opracowana do badania małych dzieci, osób o obniżonej sprawności intelektualnej i osób w podeszłym wieku, występuje w dwóch formach:

  • Klasyczna (TMK-K)

  • Równoległa (TMK-R)

3. Dla Zaawansowanych (TMZ) –  jest przeznaczona do badania osób wykazujących w trakcie formalnej edukacji szkolnej ponadprzeciętne zdolności intelektualne

Test Matryc Ravena na świecie

Opisywany test do pomiaru inteligencji ogólnej jest jednym z najbardziej znanych i najczęściej stosowanych narzędzi diagnostycznych. W praktyce psychologicznej jest najbardziej popularnym testem do badania poziomu inteligencji. Stosowany jest indywidualnie oraz grupowo. Posiada standardowe normy. W Polsce wystandaryzowano trzy podstawowe wersje Testu (TMS-K, TMS-R, TMS Plus). Opisywany test jest stale bardzo szeroko wykorzystywany w badaniach naukowych.

Źródło:

Jaworowska, A., Szustrowa, T. (2010). Test Matryc Ravena w wersji Standard. Formy: Klasyczna, Równoległa, Plus. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych PTP.